CHISAMBA – Phase Two: 17-23 Nov 2020

Nalufwi Primary School
Lwamabwe Primary School
Momboshi Primary School
Mufunda Primary School
Chikonkomene Primary School
Kapani ECCD
Chowa Primary School
Kasosolo Primary School
Bombwe Primary School
Mumena Primary School
Kaminembe Primary School
Kachangwa Primary School
Chamuka Primary School
Munano Primary School
Mupamapamo Primary School
Nkongolo Primary School