CHISAMBA – Phase Three: 25 Nov-01 Dec 2020

Chankumba Primary School
Monang’ombe Primary School
Kalimina Primary School
Kabakombo Primary School
Chipandaike Primary School
Chunga Primary School
Kawama Primary School
Mututu Primary School
Mulungushi AGRO Primary School
Mapulanga Community School
Mwapula Primary School
Chipilepile Primary School
Chipembi Primary School
Kamano Primary School
Mutoyo Primary School
Chisamba Ranch Primary School