CHIPILI – Phase Two: 17-23 Nov 2020

Bunda Chunsu Primary School
Lupososhi Primary School
Mimbulu Primary School
Kalundu Primary School
Mukunto Primary School
Luminu Primary School
Chulu Luongo Primary School
Chikubi Primary School
Fisaka Primary School
Chisheta Primary School
Chinshinki Primary School
Kane Primary School