CHINSALI – Phase Two: 17-23 Nov 2020

Mupeka Primary School
Kapili Primary School/ 
Kapimpa Primary School
Kampemba Primary School
Chikanda Primary School
Chewe Primary School
Kalwala Secondary School
Fonkofonko Primary School
Mwalala Primary School
Kapambo Primary School
Kabungo Primary School
Chungulo Primary School
Kasanta Primary School
Mutale Primary School
Ng’umbo Primary School
Mulenga Adam Primary School
Chunga Primary School
Kakongola Village (Tent)
Munwe Secondary School
Mulenga Sula Primary School
Mwalule Primary School
Kaso Primary School