CHILUBI – Phase Two: 17-23 Nov 2020

Muchinshi Primary School
Chibombwe Primary School
Kashitu Primary School
Chinungwe Primary School
Bukotelo Primary School
Muleka Community School
Mayuka Primary School
Mwape Kalunga Primary School
Kabweulu Primary School
Kabesha Primary School
Mutimba Primary School
Remmy Chisupa Primary School
Leo Village
Matipa Primary School
Mwima Primary School
Mitembo Primary School
Kasakalabwe Primary School
Katanta Primary School
Kasanda Primary School