CHIKANKATA – Phase Two: 17-23 Nov 2020

Nkupishya Community School
Hakantu Primary School
Terranova Primary School
Mulezema SDA Church
Upper Kaleya Primary School
Nakanzonzo Primary School
Kooma New Apostolic Church
Mwenda Primary School
Nadezwe Primary School
Ching’ang’auka Primary School
Riverside Community School
Cheeba Primary School
Siamikobo Primary School
Simwaambwa Primary School
Malimba Community School
Lusita Shed
Kalundu Primary School